تماس با ما

شماره تلفن های ثبت اخبار و گزارش های مردمی:

مجمع رهپویان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان آماده گرفتن گزارشات و تخلفات و نیز دکته نظرات همشهریان استان در  مورد منکرات سیاسی اجتماعی می باشد تا به مراکز امنیتی و قضایی انتقال دهد. جهت ثبت نام کلیک نمایید