برچسب: شورای انقلاب فرهنگی
قانونی برروی زمین مانده:قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
۲۱ تیر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

قانونی برروی زمین مانده:قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

متن کامل قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب متن کامل قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در ۳۱دی ۳۱۳۱به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید به شرح زیر می باشد:مقدمه:«حجاب »از ارزندهترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی -اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام میرسد، اما…..