حکم وجوب نماز و روزه قضای پدر و مادر بر پسر بزرگ تر

حکم وجوب نماز و روزه قضای پدر و مادر بر پسر بزرگ تر را در زیر بررسی کردیم. پرسش: اگرنماز و روزه قضای پدر راپسر بزرگ تر به جا نیاورد آیا می شود باتامین هزینه پسردیگر را اجیرکرد؟ ۲)آیا نماز و روزه قضای مادرهم بر پسربزرگ تر واجب است؟ ۳)اگرپسربزرگ تر به جا نیاورد و […]

حکم وجوب نماز و روزه قضای پدر و مادر بر پسر بزرگ تر را در زیر بررسی کردیم.

پرسش: اگرنماز و روزه قضای پدر راپسر بزرگ تر به جا نیاورد آیا می شود باتامین هزینه پسردیگر را اجیرکرد؟

۲)آیا نماز و روزه قضای مادرهم بر پسربزرگ تر واجب است؟

۳)اگرپسربزرگ تر به جا نیاورد و یامتوفی پسرنداشته باشد تکلیف چیست؟

پاسخ ۱. مانعی ندارد

پاسخ ۲. اختلافی است و برخی از مراجع واجب می دانند مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی

 پاسخ ۳. بر کسی واجب نیست مگر انکه میت وصیت کرده باشد

منبع: استفتا از دفترحضرت آیت الله خامنه ای