آقای پاپ!آیا می‌دانید سلیمانی و ابومهدی که به دست آمریکاکشته شدند ناجی مسیحیان و کلیساها بودند