بازارچه مقاومت سبزوار و نقش آفرینی زنان در اقتصاد مقاومتی

دریافت ۹ MB به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار مهر، جمعی از زنان هنرمند سبزواری با ارائه آثار خودشان و آثار هنرهای دستی در بازارچه مقاومت به ارائه نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و نقش زنان در اقتصاد خانواده پرداختند.

دریافت ۹ MB

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار مهر، جمعی از زنان هنرمند سبزواری با ارائه آثار خودشان و آثار هنرهای دستی در بازارچه مقاومت به ارائه نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و نقش زنان در اقتصاد خانواده پرداختند.