همایش یاوران معروف یاران خرازی به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان،همایش یاوران معروف ،یاران خرازی با شعار تا آخر برای مبارزه با فساد ایستاده ایم در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار گردید. همایش به روایت تصویر    

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان،همایش یاوران معروف ،یاران خرازی با شعار تا آخر برای مبارزه با فساد ایستاده ایم در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار گردید.

همایش به روایت تصویر