بسیجیان دانش آموز به کمک ناظران سلامت مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان شتافتند.

دسته: مجمع رهروان اصفهان
شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹

رزمایش دانش آموزی ناظران سلامت با همکاری مرکز سازمان بسیج دانش آموزی ناحیه امام صادق علیه السلام و مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان جهت نظارت بررعایت پروتکلهای بهداشتی در جهت مبارزه با شیوع ویروس منحوس کرونا انجام شد.

آقای شریفی ، مسئول آمران به معروف مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت : این حرکت نمادین جهت حفظ آمادگی و حضور دانش آموزان بسیجی در میدان مبارزه با ویروس منحوس کرونا در محله های مختلف اصفهان با همکاری سازمان بسیج دانش آموزی ناحیه امام صادق علیه السلام و مجمع رهروان امربه معروف و نهی از منکر استان اصفهان انجام گرفته و دانش آموزان بسیجی در این عرصه با تمام توان جهت نظارت و ارشاد در مباحث بهداشتی آمادگی خود را اعلام کردند .

در این زمینه مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان طبق اساسنامه خود و برنامه ریزیهای گشته و فعالیتهای موثر در این خصوص از هر اقدامی استفاده می نماید.


دیدگاه ها