قانونی برروی زمین مانده:قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

دسته: مجمع رهروان اصفهان , مقاله های رسیده
شنبه - ۲۱ تیر ۱۳۹۹

متن کامل قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

متن کامل قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در ۳۱دی ۳۱۳۱به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید به شرح زیر می باشد:مقدمه:«حجاب »از ارزندهترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی -اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام میرسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود میرسد.حجاب و عفاف پدیده مذهبی -ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینههای فرهنگی -اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم استد و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد است بدون شک رسیدن بهاین هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند است.سیاستها و راهکارها۳-در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامههای دستگاههای اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.۲-ابلاغ روشهای اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخشهای رسمی و اداری کشور.۱-نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمانهای دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرمهای اسلامی و حضور ساده و بیآرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعان.۱-تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینههای لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگو ده.۵-ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدلهای مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در زمینه بین افراد.۶-وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه.۷-گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه.۳-اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی، هنری متناسب.۹-رعایت حجاب و حفظشئون اسلامی از سوی مدیران، مسئولان حکومتی و خانوادههای آنان و تدوین شاخصهایی در این زمینه برای گزینش مدیران.۳۱-رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید،توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.۳۳-پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورایفرهنگ عمومی استانها و ارائه گزارشهای منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته.)۳۲-ارزیابی دقیق از اجرای طرحها توسط دستگاههای فرهنگی، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.۳۱-نظارت و ارزیابی عملکرد رسانهها -خصوصاً صدا و سیما -در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.

۳۱-احیاء سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر »درمورد حجاب و عفاف.۳۵-فراهم کردن زمینههای لازم برای تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی -فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.۳۶-انجام سیاستهای تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت میکنند. *وظایف تخصصی دستگاههای قانونگذار و اجرایینیروی انتظامی۳-اعلام حدود و ضوابطقانونی عفاف و ملاکهای بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.۲-اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.۱-همکاری با سازمانهای ذیربط در فضا سازی تبلیغی و فرهنگی در همه مسیرهای منتهی به کوهستانها و تفرجگاههای کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحی.۱-الزام اتحادیهها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.۵-تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.۶-پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.۷-برخورد قانونی با افرادخیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا و ….۳-نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارکها، سالنهای سینما، سالنها و اماکن ورزشی، کوهستانها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاهها، پایانهها و ( …با مشارکت نهادها و دستگاههای ذیربط.)۹-اهتمام بیشتر به آگاهسازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغ (با مشارکت دستگاههای ذیربط.)۳۱-ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیر مجاز و نمایش لباسهایی که موجب بی عفتی و بدحجابی میشوند.۳۳-کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمعهای مسکونی، برجها و شهرکها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن.۳۲-توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویتدادن به این برنامهها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آن در نفی امنیت اجتماعی زنان.۳۱-اولویت در بکارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.۳۱-لزوم برگزار کنندگان جشنها و مراسم عروسی به رعایت شئون اسلامی و کنترل افراد شرکت کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیر قانونی و فاقد مجوز.۳۵-الزام آرایشگاهها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی.۳۶-نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل فرودگاهها و مجتمعهای مسکونی، نمایشگاهها و …بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاههای ذیربط.)۳۷-آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.۳۳-کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی در خصوص برگزاری هر گونه کنسرت یا جنگ شادی

قبل از صدور مجوز.۳۹-توقیف خودروهای دولتی که سرنشینان آن شئون اسلامی را رعایت نمیکنند.۲۱-اعلام نظر در خصوص فعالیتیا عدم فعالیت بخشهایی که میتواند موجب ترویج فسادشوند.۲۳-جلوگیری از فعالیتواحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی میشوند.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۳-هماهنگی و نظارت بر رسانههای ارتباط جمعی همانند :روزنامهها، مجلات و محصولات سمعی و بصری، نمایشها و …برای توجه به فرهنگ حجاب و عفاف ورعایت آن.۲-حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی -هنری همانند تسریع در صدور مجوز،ارایه یارانه و تشویق تولید کنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارائه میکنند.۱-جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد مانند (کتاب، فیلم، نشریات، تئاتر و )…۱-ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصولات و کالاهای فرهنگی.۵-هماهنگی و همکاری با رسانههای جمعی برای ایجاد حساسیت لازم در خانوادهها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف.۶-تولید سمفونی و آثار موسیقایی متناسب با موضوع عفاف و حجاب.۷-برگزاری جشنوارههای فرهنگی -هنری، منطقهای، ملی و بینالمللی برای رواج فرهنگ عفاف و حجاب.۳-استفاده از ظرفیت سازمانهای فرهنگی غیر دولتی و خصوصی جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.۹-نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاستهای حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی.۳۱-تبیین و تحلیل ریشههای دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب -به ویژه برای نسل جوان -از طریق تولیدات ملی، برگزاری نشستهای فکری -فرهنگی، ایجاد باشگاه اندیشه و مانند آن.۳۳-نظارت بر تشکلهای هنری -مردمی، نمایشگاههای هنری و محافل هنری عمومی مانند :کنسرتها و نمایشگاهها در جهت رعایت عفاف و حجاب.۳۲-اهتمام لازم برای اجرای قانون «منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات».۳۱-به عضویت پذیرفتن خانمهای متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیئتهای نظارت بر بازبینی فیلم، کتاب و …..۳۱-تهیه فیلمهای سینمایی در مورد تاریخچهکشف حجاب در ایران و بررسی علل و عوامل آن.۳۵-استفاده مناسب از لباسهایاسلامی -ملی (حجاب و حجاب برتر )در فیلمهای سینمایی و استفاده نکردن از این پوشش توسط شخصیتهای منفی و منفور در فیلمها.۳۶-ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلمهای سینمایی و مطبوعات.۳۷-نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی -اخلاقی سالنهای سینما و مراکزمربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.۳۳-حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسلامی و سعی در جهانی کردن این نشریات از طریق اینترنت.۳۹-ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی -اسلامی در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور به وسیله رایزنیهای فرهنگی در سفارتخانههای ج.اسلامی.ایران در سراسر دنیا (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)۲۱-همکاری و هماهنگی درجهت اعزام گروههای فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسلامی -ملی برای سایر ملل-خصوصاً ایرانیان مقیم خارج از کشور -(با همکاری سازمانفرهنگ و ارتباطات اسلامی)۲۳-توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی -اسلامی و ملی بین سفارتخانههای کشورهای اسلامی در ایران (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.)

وزارت بازرگانی۳-حمایت عملی از طراحان و تولید کنندگان پوشاکهای ساده و اسلامی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی.۲-نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمانهای مربوطه.۱-حمایت کامل -حتی یارانهای -از واحدهای تولیدی پارچههای چادری.۱-کنترل اماکن تجاری عمومی (شامل فروشگاهها، مجتمعهای تجاری، نمایشگاهها و )…ازنظر پوشش و بدحجابی.۵-تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس دست دوم خارجی در کشور.۶-اجرای شیوهنامه و ملزم ساختن، واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجاری (Brand )بر روی پوشاک تولید شده در داخل.۷-اطلاع رسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی،توزیعی، آرایشگاهها، دستگاههای عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.۳-حمایتهای همه جانبه از برگزاری جشنوارههای ادواری و نمایشگاههای عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسلامی و معرفی واحدهای نمونه در سطح کشور و خارج از کشور.۹-پیشنهاد قوانین مشخصدر مدت ۱ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفان واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.۳۱-اهتمام برای اجرای مناسب تر مقررات درچیدمان آرایش /تزیین ویترینها و استفاده از مانکنها جهت حفظ عفت عمومی.۳۳-نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بستهبندی و عدم استفاده از تصویرهای نامناسب در تبلیغات تجاری کالا.۳۲-تهیه احکام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگانی قبل از اخذ مجوز فعالیت.۳۱-برگزاری نمایشگاههای لباس -ملی و مذهبی -جهت ارائه الگوهای اسلامی و سالم به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان.سازمان صدا و سیما۳-اهتمام ویژه در خصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینه سازی و جذاب نمودن آن.۲-تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سلامت جامعه و بهرهوری آن از طریق تولید برنامههای مختلف.۱-فرهنگسازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راهحلهای مؤثر و فوری از طریق تولید برنامههای کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و …۱-تبیین وآموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی.۵-به تصویر کشیدن ابعاد شخصیتهای الهی اسلام چون حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س )و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبتهای مذهبی و ملی و تأثیر آن در فرهنگ سازی و گسترش ارزشهای اسلامی به صورت جذاب.۶-ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامههای تلویزیونی و انجام مناظره علمی، فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقادی و فرهنگی جوانان.۷-به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبه کشورهای خارجی در زمینههای مختلف فرهنگی، هنری،اجتماعی و سیاسی از طریق برنامههای تلویزیون و تهیه فیلم از زندگی آنان.۳-تهیه فیلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عنوان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب بنیانهای فکری و عقیدتی و رفتاری زنان در جامعه.۹-آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی (منطقهای)در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران.۳۱-به تصویر کشیدن زنان تحصیلکرده،ممتاز، متعهد و باحجاب در فیلمها و مجموعههای هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقشها و شخصیتهای عامه و کمسواد.

۳۳-نشان دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانهتر آنان به عفاف و حجاب.۳۲-نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیر اخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی.۳۱-انجام تمهیدات لازم برای کاهش تأثیرات منفی سریالها و فیلمهای خارجی متضاد با فرهنگ اسلامی از طریق نقد و بررسی فیلمها و سریالها.۳۱-معرفی نمونههای عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادیها و خانوادههای ایثارگران و ..از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زیستی.۳۵-انعکاس موفقیتهای جوانان -خصوصاً دختران -در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.۳۶-تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصههای خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع «عفاف و پوشش».۳۷-آشنا کردن خانوادهها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی جامعه.۳۳-بازنگری در شرایط انتخاب فیلمها و سریالهای خارجی بر اساس ملاکهای حجاب و عفاف.۳۹-تهیه برنامههای متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از قهرمانهای عروسکی مطرح در کارتونها و برنامههای کودک نظیر (علی کوچولو، کلاه قرمزی و …در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)۲۱-تهیه برنامههای مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوششو حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در سدههای اخیر در آن جوامع.۲۳-نظارت مستمر بر تبلیغات تجاری به منظور جلوگیری از ایجاد روحیه مصرف گرایی و تجمل پرستی به عنوان عوامل ترویج بی مبالاتی اخلاقی و سرق آن به سوی تبلیغات و آگهیها فرهنگی و اخلاقی.۲۲-تدوین سیاستهای روش و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و …در برنامهها، فیلمهای سینمایی، تاثیر و …با محوریت عفاف و حجاب.۲۱-اطلاع رسانی مناسب و دقیق به خانوادهها در مورد علل آسیبهای اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان بی سرپرست، کودکان خیابانی، طلاق، اعتیاد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز این آسیبها.۲۱-انعکاس عواقب منفی استفاده از فیلمها، نوارهای مبتذل و حضور در گروههای منحرف بر زندگی فردی -اجتماعی از طریق برنامههای مناسب به صورت طبیعی و غیر عمدی.۲۵-نشان دادن اثرات منفی تاثیر فرهنگ مبتذل و غیر اخلاقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی.۲۶-بیان آیات و روایات و توصیههای دینی در مورد مسئولیت مشترک زن و مرد در رعایت نگاه، رفتار و گفتار.۲۷اتخاذ سیاستهای انضباطی در خصوصبازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهرههایی که در مناظر اجتماعی و عمومی با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا میکنند.۲۳-ترغیب و تشویق تولید کنندگان آثار فرهنگی که راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمایند.۲۹-تجلیل ازهنرمندان و فرهنگسازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر هستند.۱۱-افزایش سطح آگاهی خانوادهها از طریق رسانه ملی در مورد اهمیت فرهنتگی عفاف و حجاب.۱۳-سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تاثیر گذار در موضوع حجاب.

سازمان ملی جوانان۳-طراحی شیوههای کارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزههای مرتبط با جوانان.۲-ایجاد ضوابط مشخص به منظور رعایت عفاف توسط تشکلهای غیر دولتی جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه.۱-حمایت از سازمانها و انجمنهای غیر دولتی که در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت میکنند.۱-تبیین و معرفی شیوهها و راهکارهای مناسب برای ارتباط سالم و پاک جوانان و اهمیت زدایی از نماد لباس و آرایش مبتذل به عنوان شیوهای برای ارتباط.۵-تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تاثیر فرهنگ فاسد و غیر اخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی جوانان (با همکاری دستگاههای ذیربط.)۶-مطالعه جهت تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعه فرهنگ عفاف متناسب با علایق جوانان و ارزشهای جامعه.۷-برنامهریزی در مورد بهینه سازی فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولویت اجرای برنامهها به تفکیک دختران و پسران.۳-در نظر گرفتن معیار عفاف در انجام پیمایشهای ملی جوانان و ارائه گزارشهای آن به دستگاههای مرتبط.۹-انجام پژوهشهای کاربردی در خصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهشهای انجام شد.۳۱-انجام تحقیقات کاربردی در خصوص علل اجتماعی بالا رفتنسن ازدواج و ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاههای ذیربط بر اساس وظایف هر دستگاه.۳۳-آسیب شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامههای مصوب مربوط و ارائه راهکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مشخص.۳۲-ایجاد مراکز مشاورهای محلی -با کادر مجرب -جهت اطلاع رسانی به خانوادهها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبهای.۳۱-برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.۳۱-تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگو بودن آنها در زمینه پوشش.سازمان تبلیغات اسلامی۳-تقویت نظام تبلیغ دینی در ۲عرصه سنتی و مدرن در تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب.۲-آسیب شناسی و مطالعه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه.۱-تبیین و تبلیغ جاذبهها و دافعههای برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش حیا و عفت در خانوادهها.۱-تأکید بر اقدامات فرهنگی -تبلیغی به ویژه بهرهگیری از توانمندیهای رسانهای و نیروی انسانی مبلغ -با هدف فرهنگ سازی مثبت در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.۵-تولید محصولات فرهنگی، هنری -سینمایی نمایش، تجسمی، کتاب، رمان و …برای کودکان و بزرگسالان در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب (توسط حوزه هنری.)۶-توسعه فضای پرسش و پاسخ مانند برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی حجاب با بکارگیری ابزارهای مختلف تبلیغی.۷-برگزاری مسابقات فرهنگی -هنری و علمی با هدف جهتدهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجیاز شرکت کنندگان در تهیه طرحها و برنامههای مناسب در این زمینه.۳-تاسیس پژوهشکده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و عفاف (با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری)،۹-توزیع کتاب تألیف شده در زمینه بسط فرهنگ عفاف درفروشگاههای کتاب شهر سازمان تبلیغات اسلامی.

۳۱-نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیر اخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی نوجوانان۳۳-بیان مناسب آیات و روایات دینی در مورد رعایت نگاه،رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسی زن و مرد.۳۲-ارائه مطالب ارزشی، فرهنگی و جذاب در سالنهای انتظار فرودگاهها، راهآهن، پایانههای زمینی، تابلوهای الکترونیکی، میادین و چهارراهها.وزارت آموزش و پرورش۳-آموزش، ساماندهی، توجه و بکارگیری مدیران، معلمان و همه پرسنل مدارس جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش آموزانو سازمانهای مربوط نظیر بسیج، انجمنهای اسلامی و …۲-انجام تحقیقات لازم در مورد بسط حیا و عفاف در مدارس به منظور اجرای برنامههای فرهنگی، تربیتی و پرورشی در آن.۱-گنجاندن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات همراه با تبیین ضرورت و فلسفه آن برای دانش آموزان در کتب درسی همه مقاطع تحصیلی.۱-اهتمام به مثبت نگری و زیبااندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تألیف کتب درسی.۵-اجرای مسابقات فرهنگی -هنری و علمی با هدف جهت دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی از جواناندر تهیه طرحها و برنامههای مناسب در زمینهحجاب.۶-تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به ملاکهای حجاب و عفاف و علم )و برگزاری مسابقات و معرفی افراد نمونه با توجه به ویژگیهای الگویی آنها در زمینه پوشش.۷-آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری کلاسهای دانش افزایی برای والدین (خصوصا مادران )و توجیه آنها نسبت به رعایت حریم عفاف در خانه و محیطهای اجتماعی از طریق انجمن اولیا و مربیان.۳-تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوی مدهای اسلامی و ترویج الگوهای بایسته در پوشش دانش آموزان و همه کادر مدرسه و آرایش نکردن در مدارسم.۹-تعیین رنگها و مدلهای متنوع در پوشش دانش آموزان با رعایت موازین و ضوابط شرعی جهت تأمین سلایق مختلف.۳۱-محرم سازی محیطهای آموزشی و پرورشی و اداری به منظور ایجاد زمینه بروز نیازهای دختران با حفظ سادگی و موازین و ضوابط شرعی برای جلوگیری از خودنمایی آنها در مجامع عمومی.۳۳-آشنا کردن جوانان -خصوصاً دختران -برای شناخت توطئهها، زمینهها، روشها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی از طریق مدارس.۳۲-آشنا کردن خانوادهها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشکیل خانوادهدر سنین پایین تر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه از طریق کتب درسی.۳۱-استفاده از شعرخوانی، قصه گویی و نقاشی در مقاطع پیش دبستانی و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان با فرهنگ عفاف و حجاب.۳۱-معرفی و تشویق نمونههای عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادیها و خانوادهها ایثارگران و …از نظر رعایت مظاهر عفاف و حجشاب در مدارس.۳۵-انعکاس موفقیتهای دانش آموزان -خصوصاً دختران -در ابعاد مختلف با هدف ارتقای شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.۳۶-آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط انسانی و اجتماعی متعادل در خانواده و جامعه از طریق کتب درسی.۳۷-تهیه و تدوین نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در راستای تقویت بنیه اعتقادی و دینی در جهت توسعه فرهنگ عفاف در بین والدین دانش آموزان توسط انجمن اولیا و مربیان.۳۳-غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان -با تأکید بر فرهنگ عفاف و حجاب -از طریق استفاده از توانمندیهای تشکلهای دانش آموزی.

۳۹-در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش آموزانی که پوشش اسلامی را رعایت میکنند.۲۱-در نظر گرفتن امتیازاتی برای مدیران مدارسی که رعایت حجاب کارکنان و دانش آموزان آن اسلام و مناسب است.۲۳-پاسخگوی بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب از طرف دانش آموزان.وزارت امور اقتصادی و دارایی۳-اهتمام بیشتر در ممانعت از ورود غیر قانونی پوشاک و محصولات فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شئون اسلامی با توجه به قوانین مربوطه.۲-ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمهها، عروسکها، مانکنها و تابلوهای مروج ضد عفاف نظیر نقاشی، فرش، روزنامه و …۱-تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباسهای دست دوم خارجی.۱-وضع تعرفه گمرکی ویژه بر پوشاک و محصولات فرهنگی و کالاهای مغایر با عفت عمومی و شئون اسلامی.۵-نظرات دقیق بر واردات و صادرات وترانزیت عبور تمام کالاها (از جمله کالاهای فرهنگی، مواد غذایی، دارویی، آرایشی، پوشاک و )…با همکاری دستگاه های ذیربط.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -دانشگاهها و مراکز آموزش عالی۳-تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الگو ساز بهینه سازی و به روز کردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور در محیطهای دانشگاهی توسط پژوهشگاهمطالعات فرهنگی و اجتماعی.۲-آشنا شاختن دانشجویان -خصوصاً دختران -با توطئهها، زمینهها، روش های نفوذ فرهنگ غرب و تاثیر منفی آن در عفاف و حجاب.۱-انتشار فصلنامهعلمی -پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه.۱-نظارت جدی بر اجرای آئین نامه انضباطی دانشجویی در محیط دانشگاهی، دانشکدهها، خوابگاهها، اردوها و همایش دانشجویی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف.۵-تقدم رعایت کنندگان حجاب وعفاف، در جامعه و حمایت از نخبگان با حجاب و معرفی افراد نمونه محجبه.۶-حمایت از پایاننامههای دانشجویی مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.۷-رعایت آمایش سرزمینی در جذب دانشجویان بومی.۳-برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.۹-آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زن به منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با روشهای پسندیده و احترام به حریم افراد.۳۱-تهیه و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در زمینه تقویت بنیه اعتقادی و دینی و توسعه فرهنگ عفاف برای والدین و دانشجویان توسط دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها.۳۳-آموزش و بکارگیری جوانان آشنا و معارف اسلامی، روان شناسی و جامعه شناسی زن مردم جهت ارائه مشاوره، ترویج معروفهای اخلاقی و اجرای مناسبتر اصول حجاب.۳۲-برخورد غیر مستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکلهای دانشجویی.۳۱-عدم بکارگیری کارکنان بی تفاوت به ارزشها و فاقد صلاحیت در دانشگاهها.۳۱-تهیه گزارش سالانه از وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و نشان دادن و نتایج اجرایی راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.۳۵-حمایت از تشکلهای فعال دانشگاهی جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف.

۳۶-تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهای اسلامی توسط کارکنان و دانشجویان و اساتید و آرایش نکردن در دانشگاهها.۳۷-آشنا کردن دانشجویان با شرایط ازدواج آسانو تشکیل خانواده مستقل و نیمه مستقل و کمک به انجام ازدواج های سالم دانشجویی.مرکز امور زنان و خانواده۳-تحقیق و تدوین کتب و مقالات مناسب و خصوص فلسفه حجاب و عفاف، و شیوههای رواج آن در کشور و پاسخگویی به شبها طرح شده در زمینه حجاب.۲-تهیه پودمان آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خانوادهها.۱-تشکیل دورههای آموزشی کوتاه مدت برای ارباب رجوعها در دستگاههای اجرایی و تشکیلات غیر دولتی.۱-برگزاری همایشها، کنفرانسها و نشستهای تخصصی با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علمی -تحقیقاتی.۵-تشویق و حمایت از NGOهایی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت میکنند.۶-همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج نمادها و الگوهای لباسهای بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباسهای ملی و اسلامی.وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات۳-ایجاد فضای امن در تبادل اطلاعات و جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در عرصه تبادل اطلاعات.۲-مسدود کردن سایتهای ضد اخلاقی و ضد حجاب بر اساس مصوبات کمیته پنج نفره مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.۱-ارائه تسهیلات و خدمات ارزان برای دستگاههای و NGOهایی کهدر توسعهعفاف و حجاب فعالیتفرهنگی میکنند.۱-تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی بند و باری در جامعه.۵-ارائه گزارش شش ماهه به کمیته در خصوص میزان رجوع کاربران به سایتهای اینترنتی ضد اخلاقی.۶-برخورد با موسسات اینترنتی که دسترسی با سایتهای غیر مجاز را فراهم میکنند و جلوگیری از فعالیتها آنها.۷-ارائه نرم افزارهای مرتبط ارزان قیمت به خانوادهها به منظور جلوگیری از دسترسی به سایتهای ضد اخلاقی.۳-تأمین امکانات لازم -از طریق اینترنت -برای وزارتخانهها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف.سازمان تربیت بدنی-گسترش و بهینهسازی فرهنگ عفاف در مراکز و سالنهای ورزشی سازمان تربیت بدنی و افزایش ضریب اطمینان خانوادهها نسبت به رعایت حریم عفاف و حجاب در ورزشگاهها و سالنهای مخصوص بانوان.۲-اختصاص مراکز ورزشی مناسب برای بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و فضاسازی مناسب جهت برخورداری زنان از آزادی عمل در رعایت حجاب.۱-کنترل سالنها و مجتمعهای ورزشی بزرگ و کوچک از نظر رعایت پوشش و حجاب.۱-دقت نظر در «صلاحیت متقاضیان »تأسیس اماکن ورزشی به منظور جلوگیری از ورود افراد ناباب و فاقد صلاحیت اخلاقی و …در این گونه مشاغل.۵-شناسایی اماکن ورزشی غیر مجاز و رسیدگی به تخلفات اینگونه مراکز (اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز )در خصوص عدم رعایت مقررات مصوب مربوطه.۶-تقلیل مشکلات موجود در مراکز ورزشی و ارائه راهکارهای مفید جهت رفع آنها، اطلاعرسانی مناسب به مدیران، شاغلان و مراجعان این گونه اماکن برای پیشگیری از بروز تخلفات اجتماعی و ایجاد فضای سالم برای استفاده بهینه از امکانات ورزشی توسط خانوادهها.

۷-استفاده نکردن از مربیان مرد برای خانمها و مربیان زن برای آقایان.۳-عدم استفاده از نوارهای صوتی و تصویری غیرمجاز در اماکن ورزشی.۹-جلوگیری از آوردن تلفنهای همراه مجهز به دوربین عکاسی و فیلمبرداری به مراکز آموزشی مختص بانوان.۳۱-عدم ورود بانوان به سالنهای ورزشی مختص آقایان و بالعکس تحت هر عنوان (تماشاگر و )…۳۳-تذکر جدی توسط مدیر مربوطهبه افرادی که در ورودی به اماکن ورزشی عفاف و حجاب را رعایت نمیکنند.۳۲-طراحی لباسهای مناسب برای بانوان ورزشکار در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب.۳۱-توجه به شیوههای تبلیغاتی مناسب و مرتبط و استفاده از تعلیم دینی مرتبط با فرهنگ عفاف و سلامت جسم و روح.۳۱-تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف.۳۵-تبلیغ و الگوسازی مثبت از افراد و تیمهای اعزامی ورزشی که مروج ارزشهای اخلاقی و فرهنگ عفاف در خارج از کشور هستند.۳۶-ابلاغ چارچوبهای روشن برای برگزاری جشنوارهها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه و شرایط حضور حاضران در آن در داخل و خارج از کشور.۳۷-برگزاری کلاسهای آموزشی جهت آشنایی مربیان و ورزشکاران با احکام و موازین حجاب و عفاف.۳۳-تأکید بر اجرای مقررات انضباطی جهت گسترش فرهنگ عفاف.شهرداریها۳-گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراکز فرهنگی، مراکز تحت پوشش شهرداری و مراکز عمومی.۲-ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطلاعرسانی به خانوادهها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبهای، با کادر مجرب و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.۱-جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهیهای تجارتی و تبلیغاتی چهرههای هنری و ورزشی با آرایش و حجاب ضد اسلامی.۱-نوشتن آیات و روایات دینی، فتواهای علماء وصیتنامهحضرت امام(ره )و …به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پارکها، میادین، خودروهای عمومی شهری، سالنهای سینما، تابلوهای معابر عمومی و ورزشی با استفاده از ابزارهای فرهنگی مناسب.۵-تأسیس فرهنگسرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط،پرسش و پاسخ در زمینه حجاب؛ برگزاری مراسم ویژه و …۶-تهیه تندیس و عکس و تصاویر مناسب از شخصیتهای اسلامی، وقایع مهم تاریخی و طرحهای نمادین و استفاده از آنها جهت نصب در اماکن عمومی مهم و تفرجگاهها، همراه با ترمیم و بازسازی مستمر آنها.۷-گسترش اماکن عمومی، پارکها و مراکز ورزشی مناسب برای زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ایجاد فضاهای مناسب جهت برخورداری آنان از آزادی عمل در رعایت حجاب توسط سازمان پارکها.۳-حمایت از فعالیتهای عام فرهنگی و هنری دستگاهها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف.۹-افزایش تسهیلات حمل و نقل شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان (نظیر راهاندازی و توسعه تاکسی ویژه بانوان و )…۳۱-رعایت موازین شرعی در ساختن اماکن مسکونی از نظردر معرض دید نبودن ورودی خانهها و دیده نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در.


دیدگاه ها