دربحث امربه معروف بدون تعارف باحفظ آبرو ودر تمام ابعاد آن انجام وظیفه می کنیم

حجت الاسلام صادقز اده درهمایش ناظران مجمع رهروان استان اصفهان پستقدیروتشکرازحضور باشکوه نخبگان اصفهان از حوزه ودانشگاهها به همکاری خوب دستگاههای نظارتی بااین مجمع اشاره کردو عنوان داشت درطرح شهیدمیثمی یاناظران ویژه دربحث امربه معروف بدون تعارف باحفظ آبرو ودر تمام ابعاد آن انجام وظیفه میکنیم به گزارش روابط عمومی مجمع جانشین ومدیر طرح ناظران […]

حجت الاسلام صادقز اده درهمایش ناظران مجمع رهروان استان اصفهان پستقدیروتشکرازحضور باشکوه نخبگان اصفهان از حوزه ودانشگاهها به همکاری خوب دستگاههای نظارتی بااین مجمع اشاره کردو عنوان داشت درطرح شهیدمیثمی یاناظران ویژه دربحث امربه معروف بدون تعارف باحفظ آبرو ودر تمام ابعاد آن انجام وظیفه میکنیم به گزارش روابط عمومی مجمع جانشین ومدیر طرح ناظران ویژه به اقدامات انجام شده درخصوص طرح مجمع دراستان وحضورنیروهای مردمی اشاره نمودوبیان داشت مجمع روهروان امربه معروف استان به منظورجلوگیری ازولنگاری فرهنگی وتحقق فرمایشات حضرت آقا این طرح راباهمکاری ستاداحیا ودستگاههای نظارتی بخصوص نیروی انتظامی به اجرا خواهدآورد.ضمن تشکیل هیئت اندیشه ورز مجمع ونیز مرکز آموزش مجمع از اهداف ما میباشد.