از نقد دانشجویان به عملکرد مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تا دفاع مسئولان از عملکرد خود