غفلت از آمایش سرزمینی و اصرار بر ایجاد مناطق آزاد/ مخاطرات ایجاد منطقه آزاد در نواحی فاقد زیرساخت