عکس /سوژه شدن حضور کودکان در نماز جمعه تهران

صراط:  

صراط:

 

عکس /سوژه شدن حضور کودکان در نماز جمعه تهران

عکس /سوژه شدن حضور کودکان در نماز جمعه تهرانعکس /سوژه شدن حضور کودکان در نماز جمعه تهران