برگزاری جلسه با رئیس هیات امناء مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر کشور

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان،جلسه رئیس ،جانشین واعضای شورای عالی مجمع اصفهان با سرلشگر پاسدار دکتر مصطفی ایزدی رئیس هیات امناء مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر کشور برگزار گردید. در این جلسه بر اشاعه فرهنگ امربه معروف ونهی از منکر در جامعه ومطالبه گری که […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان،جلسه رئیس ،جانشین واعضای شورای عالی مجمع اصفهان با سرلشگر پاسدار دکتر مصطفی ایزدی رئیس هیات امناء مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر کشور برگزار گردید.

در این جلسه بر اشاعه فرهنگ امربه معروف ونهی از منکر در جامعه ومطالبه گری که از اهداف مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر می باشد و تقویت آن تاکید شد .