مطالبه گری وظیفه هر مسلمان در برابر ناهنجاری های جامعه اسلامی/مطالبه گری خوهران به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان؛به همت قرارگاه یاوران معروف مجمع جمعی ازخوهران دغدغه مند ومطالبه گر باتجمع درگلستان شهدای اصفهان خواستار برخورد جدی بامظاهرفساد،ناهنجاری های ظاهری ولنگاری وبی بندوباری ها درجامعه شدند.  

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان؛به همت قرارگاه یاوران معروف مجمع
جمعی ازخوهران دغدغه مند ومطالبه گر باتجمع درگلستان شهدای اصفهان خواستار برخورد جدی بامظاهرفساد،ناهنجاری های ظاهری ولنگاری وبی بندوباری ها درجامعه شدند.