جلسه هماهنگی ناظران خواهرمجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان در طرح سلمان محمدی(ص)

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان، جلسه توجیهی ناظران خواهر در طرح فرهنگی ، اجتماعی واعتقادی سلمان محمدی برگزار گردید. دراین جلسه با حضورناظران خواهر و همچنین ناظران نوجوان خواهرجهت همکاری وتوجیه برنامه هادرطرح سلمان محمدی (ص)برگزارگردید لازم به ذکرایستگاه های طرح سلمان محمدی(ص) در ایام نوروز در […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان، جلسه توجیهی ناظران خواهر در طرح فرهنگی ، اجتماعی واعتقادی سلمان محمدی برگزار گردید.

دراین جلسه با حضورناظران خواهر و همچنین ناظران نوجوان خواهرجهت همکاری وتوجیه برنامه هادرطرح سلمان محمدی (ص)برگزارگردید

لازم به ذکرایستگاه های طرح سلمان محمدی(ص) در ایام نوروز در ۱۴ نقطه از شهر اصفهان برپا خواهد شد.